Streszczenia

Decyzją Komitetu Naukowego, Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pro et Contra 2018, będą mieli Państwo możliwość przedstawienia swoich prac w formie prezentacji plakatowej pt. Choroby krwi pod mikroskopem. Autorzy mogą zgłaszać prace do 20 lipca 2018r., w których zostaną omówione ciekawe przypadki kliniczne udokumentowane zdjęciami mikroskopowymi preparatów.

Zasady dotyczące przygotowania i zgłaszania streszczeń:
1. streszczenia można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza
    rejestracyjnego dostępnego na stronie Konferencji www.gradatim-sympozja.pl/procontra2018/ ,
2. streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim,
3. streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków,
4. streszczenie musi zawierać:
- tytuł pracy,
- pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
    pierwszą literę imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji,
    z której pochodzą autorzy pracy,
- słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
- części pracy w kolejnych akapitach: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski,
5. wśród autorów prac zgłaszanych przez Studentów musi być Opiekun koła Naukowego,
6. streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów z wyłączeniem danych osobowych
    autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów,
7. pierwszorazowe użycie skrótu w tekście streszczenie powinno zawierać wyjaśnienie jego znaczenia,
8. autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie,
9. zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na innych
    konferencjach, zjazdach itp.

Ocena zgłoszonych prac i forma prezentacji:
1. zgłoszone streszczenia zostaną ocenione przez recenzentów wyznaczonych przez
   Komitet Naukowy Konferencji
2. autorzy zgłoszonych streszczeń zostaną powiadomieni, w ciągu 4 tygodni od terminu
    zakończenia przyjmowania prac, o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu lub przyjęciu
    pracy do prezentacji),
3. przyjęte prezentacje zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch form prezentacji:
- prezentacje ustne: po przyjęciu pracy przez Komitet naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidywany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
- elektroniczna sesja plakatowa: prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Konferencji na 42” ekranach w orientacji pionowej, szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
4. możliwość prezentacji prac będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Konferencji, którzy
    dokonali opłaty rejestracyjnej,
5. oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie prac
    w języku angielskim w sesjach z udziałem wykładowców zagranicznych,
6. wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach
    konferencyjnych.