Zasady zgłaszania prac

Komitet Naukowy Sympozjum zaprasza wszystkich zainteresowanych młodych naukowców (wiek < 35 lat) do zgłaszania streszczeń zgodnych z tematem wiodącym i tematami przewodnimi Zjazdu.

Termin nadsyłania streszczeń: do 15 lipca 2018 r.

Zasady dotyczące przygotowania i zgłaszania streszczeń:
1. streszczenia można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego
    dostępnego na stronie Sympozjum www.gradatim-sympozja.pl/ptt/ ,
2. streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim,
3. streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów i/lub rysunków,
4. streszczenie musi zawierać:
• tytuł pracy,
• pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu, pierwszą literę
   imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy,
• słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
• części streszczenia: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski (w kolejnych akapitach)
5. wśród autorów prac zgłaszanych przez Studentów musi być Opiekun Koła Naukowego,
6. streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji
    oraz nazw ww. akapitów,
7. pierwszorazowe użycie skrótu w tekście streszczenie powinno zawierać wyjaśnienie jego znaczenia,
8. autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie,
9. zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na innych konferencjach,
    zjazdach itp.

Ocena zgłoszonych prac i forma ich prezentacji:
1. zgłoszone streszczenia zostaną ocenione przez recenzentów wyznaczonych przez Komitet Naukowy Sympozjum,
2. autorzy zgłoszonych streszczeń zostaną powiadomieni, w terminie do 28 dni od terminu zakończenia
    przyjmowania prac, o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu lub przyjęciu pracy do prezentacji),
3. przyjęte prace zostaną zakwalifikowane do prezentacji plakatowej - prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Sympozjum na 42” ekranach w pionie, szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
Trzy najwyżej ocenione przez recenzentów prace zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej i przedstawione podczas odpowiedniej sesji tematycznej; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w zawiadomieniu o przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy,
4. możliwość prezentacji prac będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Sympozjum, którzy dokonali
    opłaty rejestracyjnej,
5. oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie prac w języku angielskim
    w sesjach z udziałem wykładowców zagranicznych,
6. wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych.